^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Cele projektu

Cel główny:

Wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK 5000 uczniów szkół podstawowych, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 413 nauczycieli ze szkół podstawowych woj. opolskiego (poza terenem aglomeracji opolskiej) poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią w okresie 01.07.2017 - 30.06.2019 r.

Cele szczegółowe:

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakładane cele i działania obejmą ponad 10 % populacji uczniów szkół podstawowych w woj. opolskim a długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki jak i nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką oparta o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy dla tych nauczycieli wzmocni efekt oddziaływania projektu.