^ Powrót w górę
facebook

Odkrywcy Sekretów Nauki 9.1.1

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel. 0774047576

Zajęcia wyrównawcze

„Odkrywcy Sekretów Nauki” – wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020
Zadanie 1 - Wsparcie ucznia - Zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów SP

Celem projektu RZPWE 9.1.1  jest m.in: „podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Cel realizowany będzie poprzez m.in.:

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących: kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów, wychowanków lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki

Kształcenie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce) oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności.

Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej

Zajęcia w wymiarze 20 godzin prowadzone w szkołach lub w ich najbliższym otoczeniu w kontakcie z naturą. Zajęcia maja na celu umożliwienie uczniom kontaktu z fascynującymi zagadnieniami i doświadczeniami na różnych przedmiotach i zachęcenie do pogłębiania własnej wiedzy oraz wyrównywania poziomów, korygowania dysfunkcji. Położony w nich będzie nacisk na stosowanie metod aktywizujących. Wsparciem zajęć będą materiały i pomoce edukacyjne przekazane szkołom wybrane z katalogu dopuszczalnego wyposażania szkół. Pozwolą one na przeprowadzenie wielu ciekawych doświadczeń, dając jednocześnie uczniom możliwość praktycznego poznania wielu praw przyrody i zagadnień naukowych, a jednocześnie rozwijających kreatywne i twórcze podejście do wiedzy. Osoby prowadzące poszczególne grupy to osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w obszarze merytorycznym wsparcia.

Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) należy:
 • przeprowadzenie zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, opartych na metodzie eksperymentu, zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Szkolnego Lidera, prowadzenie dokumentacji zajęć – lista obecności (wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego),
 • opracowanie przez nauczyciela scenariusza zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w szkole, zatwierdzonego przez Szkolnego Lidera i Szkolnego Asystenta z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych do eksperymentów dostarczonych do szkoły w ramach projektu,
 • publikacja materiałów z przeprowadzonych zajęć na platformie projektowej,
 • sporządzenie protokołu końcowego z realizacji zajęć wyrównawczych – pozalekcyjnych,
 • aktywny udział w działaniach na platformie projektowej w zakresie wymiany doświadczeń z przeprowadzonych zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) dla uczniów,
 • przedstawienie harmonogramu zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) do akceptacji Szkolnemu Liderowi.
Nauczyciel realizujący w/w zadania musi:
 • znać harmonogramy zajęć szkolnych uczniów,
 • znać statut szkoły,
 • współpracować ze społecznością szkolną, w tym ze Szkolnym Liderem,
 • koordynować (dostosować) zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) z zajęciami realizowanymi w ramach programu nauczania,
 • być osobą znaną w środowisku szkolnym, budzącą zaufanie uczniów i ich rodziców. 
Do zadań Szkolnego Lidera należy: 
 • realizacja wsparcia merytorycznego - zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) dla uczniów – uczestników projektu i współtworzenie grup merytorycznych do udziału w poszczególnych zajęciach,
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów zajęć wyrównawczych – pozalekcyjnych, na podstawie harmonogramów planowanych zajęć przekazanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu,
 • inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych zajęć wraz z zastosowaniem nabytych przez uczniów umiejętności,
 • pozyskanie wsparcia rodziców do realizowanych działań w projekcie, skutkujących zmianami w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły poprzez udział uczniów w innowacyjnych zajęciach edukacyjnych,
 • akceptacja merytoryczna scenariuszy zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) prowadzonych przez nauczycieli w szkole,
 • przedstawienie Zamawiającemu zbiorczego miesięcznego harmonogramu przed planowanymi zajęciami i końcowego harmonogramu zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych) w szkole odrębnie dla każdego nauczyciela,
 • wsparcie merytoryczne nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów w szkole,
 • wsparcie nauczycieli w umieszczeniu na platformie projektowej materiałów wytworzonych w trakcie realizacji zajęć, 
 • współpraca z rodzicami w zakresie realizacji zajęć wyrównawczych (pozalekcyjnych), 
 • promocja projektu w zakresie objętym zadaniem w środowisku szkolnym,
 • współpraca ze Szkolnym Asystentem.
Szkolny Lider realizujący w/w zadania musi:
 • znać harmonogramy zajęć szkolnych nauczycieli,
 • znać harmonogramy zajęć szkolnych uczniów,
 • znać statut szkoły,
 • zagwarantować możliwość przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych) na terenie szkoły, w tym znać obłożenie sal szkolnych,
 • pozostawać w stałym kontakcie z prowadzącymi zajęcia,
 • współpracować ze społecznością szkolną,
 • koordynować zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne), pozalekcyjne z zajęciami realizowanymi w ramach programu nauczania,
 • być osobą znaną w środowisku szkolnym, budzącą zaufanie uczniów i ich rodziców.